• Marta a Jozef Pitoňák, Ždiar 678
 • +421 (0)907406573, +421 (0)908975687
  1. Rezervácia

  UBYTOVACÍ PORIADOK

  Penzión pod Tatrami***, Ždiar 678, 059 55, Ždiar

   

  Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.

   

  1. Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste penziónu.
  2. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
  3. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
  4. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
  5. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom.
  6. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
  7. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
  8. Penzión neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by penzión konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
  9. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 14.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
  10. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási penziónu.
  11. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci penziónu.
  12. Penzión nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
  13. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.
  14. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.
  15. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, elektrických zariadení, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
  16. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
  17. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
  18. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
  19. Ubytovanie domácich zvierat je zakázané.
  20. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
  21. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
  22. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, zatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
  23. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.
  24. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka penziónu.
  25. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.
  26. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste penziónu.
  27. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
  28. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a vstupe do penziónu na viditeľnom mieste.
  29. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v penzióne po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.
  30. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
  31. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
  32. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.
  33. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
  34. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení. Svojím podpisom potvrdzujete, že s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami súhlasíte v plnom rozsahu ich znenia.

   

  V Ždiari, dňa 01.01.2019